نکات مربوط به حفظ و نگهداری از بلوک سنجه ها

نکات مربوط به حفظ و نگهداری از بلوک سنجه ها که باید آن ها را رعایت کنیم:
بعد از استفاده حتما دو سطح گیج بلوکهای اندازه گیری شده را تمیز کنید تا جائی که از باقی ماندن اثر انگشت اطمینان حاصل شود. سپس در جعبه مخصوص

بیشتر بخوانید