انتخاب بلوک سنجه

نکاتی که باید در هنگام انتخاب بلوک سنجه به آنها توجه داشته باشیم
نکات و اطلاعاتی که باید هنگام انتخاب بلوک سنجه های مورد نیاز توجه داشت به شرح ذیل می باشد :
استانداردهای بلوک سنجه ها :
استاندارد ISO 3650  : استاندارد مبنا برای کالیبراسیون و

بیشتر بخوانید