نکات مربوط به حفظ و نگهداری از بلوک سنجه ها

نکات مربوط به حفظ و نگهداری از بلوک سنجه ها که باید آن ها را رعایت کنیم:
بعد از استفاده حتما دو سطح گیج بلوکهای اندازه گیری شده را تمیز کنید تا جائی که از باقی ماندن اثر انگشت اطمینان حاصل شود. سپس در جعبه مخصوص

بیشتر بخوانید
انتخاب بلوک سنجه

نکاتی که باید در هنگام انتخاب بلوک سنجه به آنها توجه داشته باشیم
نکات و اطلاعاتی که باید هنگام انتخاب بلوک سنجه های مورد نیاز توجه داشت به شرح ذیل می باشد :
استانداردهای بلوک سنجه ها :
استاندارد ISO 3650  : استاندارد مبنا برای کالیبراسیون و

بیشتر بخوانید